Dhoma për 1 person që përmban TV,Wifi etj.
1
1 king
Dhoma 2+1 që përmban TV,Wifi etj.
Dhoma për 2 persona që përmban TV,Wifi etj.
1 king
24
Dhoma standarte për 3 persona të inkuadruar TV,Wifi etj.
2 king
24