Dhoma për 1 person që përmban TV,Wifi etj.
1 king
18
Dhoma 2+1 që përmban TV,Wifi etj.
Dhoma për 2 persona që përmban TV,Wifi etj.
2
1 king
Dhoma standarte për 3 persona të inkuadruar TV,Wifi etj.
3
2 king
24
Apartmenti 90 m2
5
3 king